Aktualności
Wersja z: 2013-09-23 08:33:22. Zapisał: Mateusz Lipiński

 

Konkurs ofert na stronę internetową firmy

działającej pod marką Expo – Łódź Sp. z o.o.

 

Wstęp


Niniejszy konkurs jest realizowany z uwzględnieniem regulaminu zamówień publicznych opracowanego na podstawie następujących przepisów prawnych:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).


Zamawiający przeprowadza postępowanie konkursowe w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie oferentów, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zamówienie udzielone zostanie wyłącznie oferentowi wybranemu zgodnie z przyjętymi zasadami - regulaminem konkursu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o wyniki prac komisji przetargowej.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim.

Na potrzeby niniejszego konkursu Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku w tym zakresie i na tej podstawie określił wartość zamówienia.

Z uwagi na to, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, udzielanie zamówienia nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 ust. 8 ustawy PZP).

 

Temat konkursu

Zaprojektowanie i budowa serwisu firmowego www z systemem zarządzania treścią - CMS

 

Regulamin konkursu

Konkurs jest otwarty dla firm, które w swoim dorobku mają projekty i wdrożenie stron internetowych z systemem zarządzania treścią – CMS dla przedsiębiorstw i wraz z materiałami konkursowymi dostarczą portfolio, które zawiera minimum 5 zrealizowanych projektów firmowych stron www.

Materiały konkursowe uwzględniające niżej zamieszczone wytyczne powinny być dostarczone na płycie CD/DVD oraz w postaci wydruków do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 30 września 2013 r.

Decyzję o wyborze projektu podejmie komisja konkursowa powołana przez ogłaszającego. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o wyborze zwycięskiej oferty.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo nie wyłonienia oferty oraz odstąpienie od konkursu ofert.

 

Prace konkursowe powinny zawierać:

 

1) Opracowanie koncepcji graficznej serwisu

- przedstawienie dwóch koncepcji graficznych serwisu,

- opracowanie: wyglądu strony głównej i podstron, układu treści,

- optymalizacja grafik do layoutu serwisu

 

2) Ofertę cenową uwzględniającą zadanie z punktu 1 oraz prace programistyczne (kodowanie szablonu HTML), prace wdrożeniowe (wprowadzenie treści i zdjęć serwisu), instalację CMS i szablonu na serwerze lub modernizację istniejącego CMS oraz szkolenie z obsługi CMS (3 godziny) i instrukcje.

 

Wyniki konkursu zostaną podane w dniu 7 października 2013 r.

 


 

Konkurs ofert na logotyp firmy

działającej pod marką Expo – Łódź Sp. z o.o.


Wstęp

Niniejszy konkurs jest realizowany z uwzględnieniem regulaminu zamówień publicznych opracowanego na podstawie następujących przepisów prawnych:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).


Zamawiający przeprowadza postępowanie konkursowe w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie oferentów, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zamówienie udzielone zostanie wyłącznie oferentowi wybranemu zgodnie z przyjętymi zasadami - regulaminem konkursu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o wyniki prac komisji konkursowej.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim.

Na potrzeby niniejszego konkursu Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku w tym zakresie i na tej podstawie określił wartość zamówienia.

Z uwagi na to, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, udzielanie zamówienia nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 ust. 8 ustawy PZP).

 


Temat konkursu:


Stworzenie logotypu wraz z księgą znaku dla Expo – Łódź w języku polskim


Regulamin konkursu


Konkurs jest otwarty dla firm, które w swoim dorobku mają projekty znaków graficznych dla przedsiębiorstw i wraz z materiałami konkursowymi dostarczą portfolio, które zawiera minimum 3 projekty zaprojektowanych logotypów.

Materiały konkursowe uwzględniające niżej zamieszczone wytyczne powinny być dostarczone na płycie CD/DVD oraz w postaci jednego kompletu wydruków, w zamkniętych kopertach, do sekretariatu ogłaszającego konkurs do dnia 4 października 2013 roku, do godziny 15.30.

Decyzję o wyborze projektu podejmie komisja konkursowa powołana przez ogłaszającego. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o wyborze zwycięskiej oferty w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym upłynie termin składania prac.

Wykonawca oferty, która zostanie wybrana przez komisję konkursową będzie zobowiązany do sporządzenia księgi znaku i dostarczenia jej w postaci wydruku oraz na płycie CD/DVD w ciągu 14 dni

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo nie wyłonienia oferty oraz odstąpienie od konkursu ofert.Materiały konkursowe powinny zawierać:


1. projekt graficzny logotypu, do 5 sztuk

2. cenę projektu wraz z przeniesieniem praw autorskich na rzecz Expo – Łódź Sp. z o.o.


 

Charakterystyka grupy docelowej:

a) kontrahenci Expo - Łódź ( zarówno krajowi jak i zagraniczni)

b) mieszkańcy Łodzi, województwa łódzkiego, mieszkańcy Polski, Europy,

c) środowiska opiniotwórcze

d) media: prasa, radio, telewizja o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim

e) pracownicy spółki


Wyniki konkursu zostaną podane w dniu 14 października 2013 r.

 


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Zaproszenie do składania ofert na najem powierzchni położonej w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi
przy Al. Politechniki 4


Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ Spółka z o.o. ogłasza , iż do dnia 28 listopada 2012r. przyjmuje oferty na najem powierzchni w nowo wybudowanym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi przy Al. Politechniki 4 z przeznaczeniem na prowadzenie w niej restauracji, w której serwowane będą dania charakterystyczne dla Łodzi jako miasta czterech kultur.

Przedmiotem najmu jest powierzchnia  766,4 m2 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu sześciu 
i 40/100 m2) położona w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi, przy  Al. Politechniki 4 .

Najemca w najętej powierzchni prowadził będzie restaurację / działalność gastronomiczną.

Najemca wyposaży na własny koszt najmowaną powierzchnię na potrzeby prowadzonej działalności restauracyjnej.

Oferty najmu należy składać do dnia 28 listopada 2012 r. do godz. 12.00, w sekretariacie Spółki , Al. Politechniki 4.

 


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Zaproszenie przedłużone do 20 listopada 2012r.

Zaproszenie do składania ofert na najem powierzchni położonej w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi
przy Al. Politechniki 4

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ Spółka z o.o. ogłasza , iż do dnia 20 listopada 2012r. przyjmuje oferty na najem powierzchni w nowo wybudowanym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi przy Al. Politechniki 4 z przeznaczeniem
na prowadzenie w niej restauracji, w której serwowane będą dania charakterystyczne dla Łodzi jako miasta czterech kultur.

 1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia 766,4 m2 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu sześciu
  i 40/100 m2) położona w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi, przy Al. Politechniki 4 .

 2. Najemca w najętej powierzchni prowadził będzie restaurację / działalność gastronomiczną.

 3. Najemca wyposaży na własny koszt najmowaną powierzchnię na potrzeby prowadzonej działalności restauracyjnej. Szczegółowe kwestie w zakresie wyposażenia zawarte są we wzorze umowy najmu.

 4. Warunki najmu zawarte zostały we wzorcu umowy najmu przygotowanym przez Spółkę i nie podlegają negocjacjom.

 5. Z warunkami najmu oraz opisem i danymi technicznymi przedmiotu najmu można zapoznać się dnia 20 listopada 2012r. w godzinach 8.00-12.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy Al. Politechniki 4.

 6. Spółka zawrze umowę najmu z oferentem, który zaoferuje najwyższą wysokość miesięcznego czynszu najmu oraz zaakceptuje wzór umowy najmu przedstawiony przez Spółkę.

 7. Oferty najmu należy składać do dnia 20 listopada 2012 r. do godz. 12.00, w sekretariacie Spółki , Al. Politechniki 4.

Do zgłoszenia oferty należy dołączyć co najmniej:

 1. oświadczenie o wysokości oferowanego miesięcznego czynszu najmu oraz o przyjęciu postanowień przedstawionej przez Spółkę umowy najmu bez uwag i zmian.

 2. zobowiązanie do zawarcia umowy najmu zgodnej ze wzorem przedstawionym przez Spółkę w ciągu 5 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty.

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert

 4. oświadczenie Oferenta, że prowadzi lub w związku z wyborem jego oferty będzie prowadził
  działalność gospodarczą w zakresie usług restauracyjnych
  i działalności gastronomicznej oraz że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni/działalności gastronomicznej w przedmiocie najmu.

Ogłaszający wskazuje, że procedura wyboru najemcy nie podlega przepisom prawa zamówień publicznych oraz może być zakończona przez ogłaszającego CKW MTŁ Sp. z o.o. bez wyboru wygrywającego oferenta i bez zawarcia umowy najmu oraz że może być w każdym czasie unieważniona przez ogłaszającego bez dokonania wyboru wygrywającego oferenta.

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ze zn. 1 kc.

 


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Zaproszenie do składania ofert na najem powierzchni położonej w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi
przy ul. Stefanowskiego 17

 

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ Spółka z o.o. oświadcza, iż przedłuża termin wskazany w ogłoszeniu z dnia 20 września 2012r. i ogłasza, iż do dnia 10 października 2012r. przyjmuje oferty na najem powierzchni w nowo wybudowanym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 17 z przeznaczeniem
na prowadzenie w niej restauracji, w której serwowane będą dania charakterystyczne dla Łodzi jako miasta czterech kultur.

 1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia 766,4 m2 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu sześciu
  i 40/100 m2) położona w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi, przy ul. Stefanowskiego 17.

 2. Najemca w najętej powierzchni prowadził będzie restaurację / działalność gastronomiczną.

 3. Najemca wyposaży na własny koszt najmowaną powierzchnię na potrzeby prowadzonej działalności restauracyjnej. Szczegółowe kwestie w zakresie wyposażenia zawarte są we wzorze umowy najmu.

 4. Warunki najmu zawarte zostały we wzorcu umowy najmu przygotowanym przez Spółkę i nie podlegają negocjacjom.

 5. Z warunkami najmu oraz opisem i danymi technicznymi przedmiotu najmu można zapoznać się dnia 03 października 2012r. w godzinach 8.00-12.00 w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 17. (Wejście od al. Politechniki 2. Budynek CKW)

 6. Spółka zawrze umowę najmu z oferentem, który zaoferuje najwyższą wysokość miesięcznego czynszu najmu oraz zaakceptuje wzór umowy najmu przedstawiony przez Spółkę.

 7. Oferty najmu należy składać do dnia 10 października 2012 r. do godz. 12.00, w sekretariacie Spółki , ul. Stefanowskiego 17. (Wejście od al. Politechniki 2. Budynek CKW)

Do zgłoszenia oferty należy dołączyć co najmniej:

 1. oświadczenie o wysokości oferowanego miesięcznego czynszu najmu oraz o przyjęciu postanowień przedstawionej przez Spółkę umowy najmu bez uwag i zmian.

 2. zobowiązanie do zawarcia umowy najmu zgodnej ze wzorem przedstawionym przez Spółkę w ciągu 5 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty.

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert

 4. oświadczenie Oferenta, że prowadzi lub w związku z wyborem jego oferty będzie prowadził
  działalność gospodarczą w zakresie usług restauracyjnych
  i działalności gastronomicznej oraz że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni/działalności gastronomicznej w przedmiocie najmu.

Ogłaszający wskazuje, że procedura wyboru najemcy nie podlega przepisom prawa zamówień publicznych oraz może być zakończona przez ogłaszającego CKW MTŁ Sp. z o.o. bez wyboru wygrywającego oferenta i bez zawarcia umowy najmu oraz że może być w każdym czasie unieważniona przez ogłaszającego bez dokonania wyboru wygrywającego oferenta.

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ze zn. 1 kc.

 

 


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Zaproszenie do składania ofert na najem powierzchni położonej w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi
przy ul. Stefanowskiego 17

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ Spółka z o.o. ogłasza , iż do dnia 26 września 2012r. przyjmuje oferty na najem powierzchni w nowo wybudowanym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 17 z przeznaczeniem
na prowadzenie w niej restauracji, w której serwowane będą dania charakterystyczne dla Łodzi jako miasta czterech kultur.

 1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia  766,4 m2 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu sześciu
  i 40/100 m2) położona w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym  w Łodzi, przy ul. Stefanowskiego 17.
 2. Najemca w najętej powierzchni prowadził będzie restaurację / działalność gastronomiczną.
 3. Najemca wyposaży na własny koszt najmowaną powierzchnię na potrzeby prowadzonej działalności restauracyjnej. Szczegółowe kwestie w zakresie wyposażenia zawarte są we wzorze umowy najmu.
 4. Warunki najmu zawarte zostały we wzorcu umowy najmu przygotowanym przez Spółkę i nie podlegają negocjacjom.
 5. Z warunkami najmu oraz opisem i danymi  technicznymi przedmiotu najmu można zapoznać się dnia 24 września 2012r. w godzinach 8.00-12.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 17 (wejście od al. Politechniki 2. Budynek CKW)
 6. Spółka zawrze umowę najmu z oferentem, który zaoferuje najwyższą wysokość miesięcznego czynszu najmu oraz zaakceptuje  wzór umowy najmu przedstawiony przez Spółkę.
 7. Oferty najmu należy składać do dnia 26 września 2012 r. do godz. 12.00, w sekretariacie Spółki , ul. Stefanowskiego 17 (wejście od al. Politechniki 2 . Budynek CKW)

Do zgłoszenia oferty  należy dołączyć co najmniej:

 1. oświadczenie o wysokości oferowanego miesięcznego czynszu najmu oraz o przyjęciu postanowień przedstawionej przez Spółkę umowy najmu bez uwag i zmian.
 2. zobowiązanie do zawarcia umowy najmu zgodnej ze wzorem przedstawionym przez Spółkę  w ciągu 5 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż na  3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert
 4. oświadczenie Oferenta, że prowadzi lub w związku z wyborem jego oferty będzie prowadził  
  działalność gospodarczą w zakresie usług restauracyjnych
  i działalności gastronomicznej oraz  że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni/działalności gastronomicznej w przedmiocie najmu.

Ogłaszający wskazuje, że procedura wyboru najemcy nie podlega  przepisom prawa zamówień publicznych oraz może być zakończona przez ogłaszającego CKW MTŁ Sp. z o.o.  bez wyboru wygrywającego oferenta i bez zawarcia umowy najmu oraz że może być w każdym czasie unieważniona przez ogłaszającego bez dokonania wyboru wygrywającego oferenta.

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ze zn. 1 kc.

 


Konkurs ofert na logotyp firmy

działającej pod marką Expo – Łódź Sp. z o.o.

 

Wstęp

Niniejszy konkurs jest realizowany z uwzględnieniem regulaminu zamówień publicznych opracowanego na podstawie następujących przepisów prawnych:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).


Zamawiający przeprowadza postępowanie konkursowe w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie oferentów, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zamówienie udzielone zostanie wyłącznie oferentowi wybranemu zgodnie z przyjętymi zasadami - regulaminem konkursu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o wyniki prac komisji przetargowej.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim.

Na potrzeby niniejszego konkursu Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku w tym zakresie i na tej podstawie określił wartość zamówienia.

Z uwagi na to, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, udzielanie zamówienia nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 ust. 8 ustawy PZP).

 

 

 

Temat konkursu:

Stworzenie logotypu oraz księgi znaku dla Expo – Łódź w języku polskim

 

Regulamin konkursu

 

Konkurs jest otwarty dla firm, które w swoim dorobku mają projekty znaków graficznych dla przedsiębiorstw i wraz z materiałami konkursowymi dostarczą portfolio, które zawiera minimum 3 projekty zaprojektowanych logotypów.

Materiały konkursowe uwzględniające niżej zamieszczone wytyczne powinny być dostarczone na płycie CD/DVD oraz w postaci wydruków do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 30 września 2013 r.

Decyzję o wyborze projektu podejmie komisja konkursowa powołana przez ogłaszającego. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o wyborze zwycięskiej oferty.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo nie wyłonienia oferty oraz odstąpienie od konkursu ofert.

 

Materiały konkursowe powinny zawierać:

 

1. projekt graficzny logotypu

2. opis budowy logotypu

3. logotyp w siatce modułowej

4. pole ochronne logotypu

5. minimalną wielkość logotypu Expo – Łódź

6. dopuszczalne tła dla logotypu

7. formy niedozwolonego logotypu

4. przykłady prawidłowego, jak i niepoprawnego zastosowania projektowanego logotypu.

5. opis kolorów logotypu w różnych paletach kolorów oraz monochromatyczne

(CMYK/RGB/PANTONE/SZAROŚCI)

6. typografię

7. cenę projektu wraz z przeniesieniem praw autorskich na rzecz Expo – Łódź Sp. z o.o.

 

Charakterystyka grupy docelowej:

a) kontrahenci Expo - Łódź ( zarówno krajowi jak i zagraniczni)

b) mieszkańcy Łodzi, województwa łódzkiego, mieszkańcy Polski, Europy,

c) środowiska opiniotwórcze

d) media: prasa, radio, telewizja o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim

e) pracownicy spółki