Aktualności
Wersja z: 2012-11-06 11:56:31. Zapisał: Administrator

Zaproszenie do składania ofert na najem powierzchni położonej w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi
przy Al. Politechniki 4

 

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ Spółka z o.o. ogłasza , iż do dnia 14 listopada 2012r. przyjmuje oferty na najem powierzchni w nowo wybudowanym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi przy Al. Politechniki 4 z przeznaczeniem
na prowadzenie w niej restauracji, w której serwowane będą dania charakterystyczne dla Łodzi jako miasta czterech kultur.

 1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia 766,4 m2 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu sześciu
  i 40/100 m2) położona w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi, przy Al. Politechniki 4 .

 2. Najemca w najętej powierzchni prowadził będzie restaurację / działalność gastronomiczną.

 3. Najemca wyposaży na własny koszt najmowaną powierzchnię na potrzeby prowadzonej działalności restauracyjnej. Szczegółowe kwestie w zakresie wyposażenia zawarte są we wzorze umowy najmu.

 4. Warunki najmu zawarte zostały we wzorcu umowy najmu przygotowanym przez Spółkę i nie podlegają negocjacjom.

 5. Z warunkami najmu oraz opisem i danymi technicznymi przedmiotu najmu można zapoznać się dnia 14 listopada 2012r. w godzinach 8.00-12.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy Al. Politechniki 4.

 6. Spółka zawrze umowę najmu z oferentem, który zaoferuje najwyższą wysokość miesięcznego czynszu najmu oraz zaakceptuje wzór umowy najmu przedstawiony przez Spółkę.

 7. Oferty najmu należy składać do dnia 14 listopada 2012 r. do godz. 12.00, w sekretariacie Spółki , Al. Politechniki 4.

Do zgłoszenia oferty należy dołączyć co najmniej:

 1. oświadczenie o wysokości oferowanego miesięcznego czynszu najmu oraz o przyjęciu postanowień przedstawionej przez Spółkę umowy najmu bez uwag i zmian.

 2. zobowiązanie do zawarcia umowy najmu zgodnej ze wzorem przedstawionym przez Spółkę w ciągu 5 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty.

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert

 4. oświadczenie Oferenta, że prowadzi lub w związku z wyborem jego oferty będzie prowadził
  działalność gospodarczą w zakresie usług restauracyjnych
  i działalności gastronomicznej oraz że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni/działalności gastronomicznej w przedmiocie najmu.

Ogłaszający wskazuje, że procedura wyboru najemcy nie podlega przepisom prawa zamówień publicznych oraz może być zakończona przez ogłaszającego CKW MTŁ Sp. z o.o. bez wyboru wygrywającego oferenta i bez zawarcia umowy najmu oraz że może być w każdym czasie unieważniona przez ogłaszającego bez dokonania wyboru wygrywającego oferenta.

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ze zn. 1 kc.

 

 

 


 

 

Zaproszenie do składania ofert na najem powierzchni położonej w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi
przy ul. Stefanowskiego 17

 

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ Spółka z o.o. oświadcza, iż przedłuża termin wskazany w ogłoszeniu z dnia 20 września 2012r. i ogłasza, iż do dnia 10 października 2012r. przyjmuje oferty na najem powierzchni w nowo wybudowanym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 17 z przeznaczeniem
na prowadzenie w niej restauracji, w której serwowane będą dania charakterystyczne dla Łodzi jako miasta czterech kultur.

 1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia 766,4 m2 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu sześciu
  i 40/100 m2) położona w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi, przy ul. Stefanowskiego 17.

 2. Najemca w najętej powierzchni prowadził będzie restaurację / działalność gastronomiczną.

 3. Najemca wyposaży na własny koszt najmowaną powierzchnię na potrzeby prowadzonej działalności restauracyjnej. Szczegółowe kwestie w zakresie wyposażenia zawarte są we wzorze umowy najmu.

 4. Warunki najmu zawarte zostały we wzorcu umowy najmu przygotowanym przez Spółkę i nie podlegają negocjacjom.

 5. Z warunkami najmu oraz opisem i danymi technicznymi przedmiotu najmu można zapoznać się dnia 03 października 2012r. w godzinach 8.00-12.00 w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 17. (Wejście od al. Politechniki 2. Budynek CKW)

 6. Spółka zawrze umowę najmu z oferentem, który zaoferuje najwyższą wysokość miesięcznego czynszu najmu oraz zaakceptuje wzór umowy najmu przedstawiony przez Spółkę.

 7. Oferty najmu należy składać do dnia 10 października 2012 r. do godz. 12.00, w sekretariacie Spółki , ul. Stefanowskiego 17. (Wejście od al. Politechniki 2. Budynek CKW)

Do zgłoszenia oferty należy dołączyć co najmniej:

 1. oświadczenie o wysokości oferowanego miesięcznego czynszu najmu oraz o przyjęciu postanowień przedstawionej przez Spółkę umowy najmu bez uwag i zmian.

 2. zobowiązanie do zawarcia umowy najmu zgodnej ze wzorem przedstawionym przez Spółkę w ciągu 5 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty.

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert

 4. oświadczenie Oferenta, że prowadzi lub w związku z wyborem jego oferty będzie prowadził
  działalność gospodarczą w zakresie usług restauracyjnych
  i działalności gastronomicznej oraz że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni/działalności gastronomicznej w przedmiocie najmu.

Ogłaszający wskazuje, że procedura wyboru najemcy nie podlega przepisom prawa zamówień publicznych oraz może być zakończona przez ogłaszającego CKW MTŁ Sp. z o.o. bez wyboru wygrywającego oferenta i bez zawarcia umowy najmu oraz że może być w każdym czasie unieważniona przez ogłaszającego bez dokonania wyboru wygrywającego oferenta.

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ze zn. 1 kc.

 

 


 

Zaproszenie do składania ofert na najem powierzchni położonej w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi
przy ul. Stefanowskiego 17

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ Spółka z o.o. ogłasza , iż do dnia 26 września 2012r. przyjmuje oferty na najem powierzchni w nowo wybudowanym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 17 z przeznaczeniem
na prowadzenie w niej restauracji, w której serwowane będą dania charakterystyczne dla Łodzi jako miasta czterech kultur.

 1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia  766,4 m2 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu sześciu
  i 40/100 m2) położona w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym  w Łodzi, przy ul. Stefanowskiego 17.
 2. Najemca w najętej powierzchni prowadził będzie restaurację / działalność gastronomiczną.
 3. Najemca wyposaży na własny koszt najmowaną powierzchnię na potrzeby prowadzonej działalności restauracyjnej. Szczegółowe kwestie w zakresie wyposażenia zawarte są we wzorze umowy najmu.
 4. Warunki najmu zawarte zostały we wzorcu umowy najmu przygotowanym przez Spółkę i nie podlegają negocjacjom.
 5. Z warunkami najmu oraz opisem i danymi  technicznymi przedmiotu najmu można zapoznać się dnia 24 września 2012r. w godzinach 8.00-12.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 17 (wejście od al. Politechniki 2. Budynek CKW)
 6. Spółka zawrze umowę najmu z oferentem, który zaoferuje najwyższą wysokość miesięcznego czynszu najmu oraz zaakceptuje  wzór umowy najmu przedstawiony przez Spółkę.
 7. Oferty najmu należy składać do dnia 26 września 2012 r. do godz. 12.00, w sekretariacie Spółki , ul. Stefanowskiego 17 (wejście od al. Politechniki 2 . Budynek CKW)

Do zgłoszenia oferty  należy dołączyć co najmniej:

 1. oświadczenie o wysokości oferowanego miesięcznego czynszu najmu oraz o przyjęciu postanowień przedstawionej przez Spółkę umowy najmu bez uwag i zmian.
 2. zobowiązanie do zawarcia umowy najmu zgodnej ze wzorem przedstawionym przez Spółkę  w ciągu 5 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż na  3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert
 4. oświadczenie Oferenta, że prowadzi lub w związku z wyborem jego oferty będzie prowadził  
  działalność gospodarczą w zakresie usług restauracyjnych
  i działalności gastronomicznej oraz  że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni/działalności gastronomicznej w przedmiocie najmu.

Ogłaszający wskazuje, że procedura wyboru najemcy nie podlega  przepisom prawa zamówień publicznych oraz może być zakończona przez ogłaszającego CKW MTŁ Sp. z o.o.  bez wyboru wygrywającego oferenta i bez zawarcia umowy najmu oraz że może być w każdym czasie unieważniona przez ogłaszającego bez dokonania wyboru wygrywającego oferenta.

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ze zn. 1 kc.